jirel

15 tekstów – auto­rem jest ji­rel.

Na­wet naj­większy bałagan można pos­przątać. Zawsze. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 grudnia 2012, 19:40

Przepraszam.
Za to, że kocham,
że płaczę,
że nie chcę zapomnieć,
że mówię w złości źle,
że budzę Cię nocami,
że czuję coś, z czym nie po­tar­fię so­bie poradzić.
I przep­raszam za cały Twój zmar­no­wany czas
i wspom­nienia, które tak nap­rawdę już nic nie znaczą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 grudnia 2012, 23:51

Dzięki To­bie, a może raczej - przez Ciebie - wy­rosłam ze swo­jego daw­ne­go op­ty­miz­mu. Wiem, że nic nie kończy się dob­rze, miłość is­tnieje tyl­ko w baj­kach, a życie to koszmar. Dziękuję za ot­warcie oczu. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 3 grudnia 2012, 22:28

Za każdym ra­zem, gdy od­chodzisz za­bierasz ze sobą cały mój świat.. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 października 2012, 00:11

Przed roz­sta­niem skon­sultuj się z drugą osobą, bo każdy Twój krok może być jej samobójstwem. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 18 sierpnia 2012, 14:52

A jut­ro? A jut­ro zno­wu będę myśleć o tym kiedy zno­wu Cię zobaczę. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 marca 2012, 01:54

co wieczór to sa­mo słyszę pytanie:
- dlacze­go się wcześniej nie spot­ka­liśmy, kochanie? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lutego 2012, 03:15

Po­wiem, wyk­rzyczę, że Cię kocham. W każdym języ­ku świata, po ko­lei, co raz głośniej. To i tak nie wy­razi te­go jak bardzo! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2012, 00:41

Lu­bię Two­je roz­grza­ne ciało. Mi­mo, że to tyl­ko z po­wodu gorączki. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 lutego 2012, 23:13

Chcę mieć Ciebie do końca życia. Na­wet jeśli miałaby to być tyl­ko for­ma tatuażu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2012, 20:39

jirel

jirel

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność